viernes, 29 de octubre de 2021

☠ 785 ☠ Ꭲꮋꮖꭱꮪꭲꭹ..


Style on Me

Outfit: [HU] Evangeline Outfit 
Evangeline body is available for Maitreya and Legacy 
in 10 colors (one bloody). 
You can change the and hide the covers.
Evangeline Cape is available in 9 colors (plus one bloody (collar)),
 you can change the collar and the inner cape.
The Event is from 13th to 3th. every month

Skin: [7DS] - BODY 2020 ANSA bom skin MORTE browless
@7 DEADLY S[K]INS - MAIN STORE 

Hexed New Blood Lips & Eyes Bag  - EvoX Bom Only
im using Blood Lips

Hexed - Widow Tears Bom EvoX
Chronicles & Legends Event 
Open - October 9th Event Close - October 31th
After Evet at Hexed MainStore


Nails: NEW: Avada~ Stiletto Nails Redrum 
Available at Avada MainStore

Hair: TRUTH VIP Curious

Head: LeLUTKA Avalon Head 3.1

Body: [LEGACY] Meshbody (f) Special Edition (1.4)

Happy Shoppings 💕

                                                                                


                                                                                 

miércoles, 27 de octubre de 2021

☠ 784 ☠ ʜɪ, ωєƖᴄᴏຕє ʜᴏຕє..


Style on Me

Mask : GG  NEW: amias - OCTOBER21 mask - RESIZABLE
AMIAS HALLOWEEN GIFT

Outfit: amias - PACEY - 
Compatible Legacy/Perky-MaitreyaLara/Petite

Exclusive product for Dubai event - October 20 - November 10. 
Version for each head sold separately.

Skin: Nuve. Anya skin + eyebrows EVO X - BOM
Milk Tone Comes w Body Bom

NEW: Hexed Tongue tattoo
Tongue tattoo. HD, evoX, 2 colour 

Hexesd Store  OR MP


Ginger tea: Decor , server, and hold
Find the Ginger Lemon Tea at Kustom9 starting October 15th,


Head : LeLUTKA EVOX Avalon 3.1 New Updated

Body: [LEGACY] Meshbody (f) Special Edition (1.4)

Happy Shoppings 💕
                                                                                    

         

      


 

martes, 26 de octubre de 2021

☠ 783 ☠ My Good Lυcĸ...Style on Me

Top: NEW: amias - ILMIRA shirt 
Compatible with Maitreya Lara-Petite / Lagacy Original-Perky
@DUBAI october 
After Event at MainStore

Short is the botton of set amias - ULYA 
Compatible with Maitreya Lara-Petite / Lagacy Original Perky
Available at Amias MainStore

Nails: Avada~ Ballerina Nails Effrayee
[*] polish all nails or pick & chose which to color;
[*] rigged for Belleza, Kupra, Legacy, Maitreya,
 Signature, Slink & Tonic mesh bodies
[*] original mesh and textures
Avada MainStore

Skin: Nuve. Destiny skin for 
Catwa/Genus/Lelutka Evo/Evo X
X(head versions separately. Skin is 
for sale as multipacks per 3 skin tones. 
Im Using Caramel Tone (Tan Tones)
Available at Nuve,MainStore

Dumples: Nuve. Dimples 
Dimples fitted to Catwa HDPRO, Lelutka Evo, Evo X
 (sold separately). 18 skin tones (tintable),
2 opacities (70% and 100%).
Available at Nuve,MainStore

Rings: VOBE - Ainiya Rings Fatpack
Compatible W Legacy and Maitreya
Hide and show option
Hud Metal color
Available at Vobe Main Store


Pose : NEW: Ruby Poses - Sales Bag - My Good Luck
Comes With Cats, Pumpkin, and Leaves for Ground 
COPY MOD NO TRANS, - MP and In Main Store
Main Store - *Under Holiday Vendor*


Hair: TRUTH Delirium - Selection

Head : LeLUTKA EVOX Avalon 3.1 New Updated

Body: [LEGACY] Meshbody (f) Special Edition (1.4)

Happy Shoppings 💕


 

lunes, 25 de octubre de 2021

☠ 782 ☠ Hᥱყ, Wᥲᥒᥒᥲ Pᥣᥲყ?


Style on Me

Ourfit: NEW: .HATION. Child's Play BOM
Body or Skirt or both Options 💕


Skin: NEW: .HATION. Kendall skin Tone 0
For Lelutka evox and Genus

Lexa - Crime Knife + Blonde BOM
♥ Includes 4 Bento Poses to hold a knife in hand: 
2 for the right hand and 2 for both hands 
♥ Includes knife for hands and a static neck knife (editable)
♥ Includes 2 separate blood tattoos one for the neck and one for the hands
♥ You can change the color of the blood 
NEW RELEASE DUBAI EVENT
After the Event at LexaMainStore

Face Cuts: Lexa - Cut Face Scars Lelutka EvoX 
BOM UNPACK
Available at LexaMainStore

Body Scars: Lexa - Scars Tattoo BOM
Available at LexaMainStore

Hair: TRUTH Brazen - Selection

Head : LeLUTKA EVOX Avalon 3.1 New Updated

Body: [LEGACY] Meshbody (f) Special Edition (1.4)

Happy Shoppings 💕

 


domingo, 24 de octubre de 2021

-`ღ´- 781 -`ღ´- I doɴ'т Tнιɴĸ ѕo. Style on Me

Outfit : NEW: .HATION. Mizz Incredible BOM
Fighting Crime has never been this sexy before.
 Mizz Incredible has the thighs that match that Azz!
 This BOM super suit comes in 2 versions 
Ripped and Regular. Bom only !
Available @UpNext

Skin : HATION.  SG - 067 SKIN
comes in 2 tones for Genus and Evo x.
Available at HATION. MainStore

Hair: DOUX - Laura hairstyle 

Head : LeLUTKA EVOX Avalon 3.1 New Updated

Body: [LEGACY] Meshbody (f) Special Edition (1.4)

Happy Shoppings 💕
sábado, 23 de octubre de 2021

☠ 780 ☠ Ꮮꮻꮩꮖɴꮐ Ꮯꮋꮜꮯꮶꭹ ...


Ꮪꭲꭹꮮꭼ ꮻɴ Ꮇꭼ Ꮻꮜꭲꮁ̵ꮖꭲ: ♥ Nꭼꮃ Ꮯꮋꮜꮯꮶꭹ Ꮶꭺꮃꭺꮖꮖ Ꮻꮜꭲꮁ̵ꮖꭲ - ᏌꮃᏌ Ꮶꭺꮃꭺꮖꮖ Ꮪꭲꮻꭱꭼ Ꮯꮻꮇꮲꭺꭲꮖᏼꮮꭼ Ꮃ Ꮇꭺꮖꭲꭱꭼꭹꭺ Ᏼꭼꮮꮮꭼꮓꭺ Ꮪꮮꮖɴꮶ 50Ꮮ (+50% Ꮻff) Ꭼɴꭼꭱꮐꭹ Ꭼꮩꭼɴꭲ : 22- 24 Ꮻꮯꭲꮻᏼꭼꭱ. Ꭺꮯꮯꭼꮪꮻꭱꮖꭼ: ♥Nꭼꮃ Ꮐꮻꭲꮯꮋꮖ Ꮋꭺꮮꮮꮻꮃꭼꭼɴ ꭼꭰꮖꭲꮖꮻɴ ꮲꭺꮯꮶ: 50Ꮮ (50% Ꮻff) Ꭼɴꭼꭱꮐꭹ Ꭼꮩꭼɴꭲ : 22- 24 Ꮻꮯꭲꮻᏼꭼꭱ. ♥Nꭼꮃ Ꮋꭺꮮꮮꮻꮃꭼꭼɴ ꮻꭱꮐꭺɴ: Fꭺꭲꮲꭺꮯꮶ 50% Ꮻff Ꭺɴꭰ 50Ꮮ ꭼꭺꮯꮋ ꮇꮻꭰꭼꮮ. Ꭼɴꭼꭱꮐꭹ Ꭼꮩꭼɴꭲ : 22- 24 Ꮻꮯꭲꮻᏼꭼꭱ. Ꮋꭺꮖꭱ:♥Nꭼꮃ ᎡᎬᏙᏫᏌᏞ - Ꮪꮃꮻꮻꮲꮖꭺɴꭺ Ꭲꮖɴꮐꮓ ᎳᏆᏀ <3 @Ꭱꭼꮩꮻꮜꮮ Ꮇꭺꮖɴꮪꭲꮻꭱꭼ
Ꮪꮶꮖɴ[7ᎠᏚ] - ᏴᏫᎠᎽ 2020 ᏴᏌᏴᏴᏞᎬᏀᏌᎷ ꮖ'ꮇ ꮜꮪꮖɴꮐ ᏼꮻꮇ ꮪꮶꮖɴ ᎪᏢᎡᏆᏟᏫᎢ ᏚᎻᏆNᎽ ᏚᎻᎪᏴᏴᎽ 20ᎢᎻꭺFtꭼꭱ Ꭼꮩꭼɴꭲ ꭺꭲ ᎷꭺꮖɴᏚꭲꮻꭱꭼ Ᏼꮻꭰꭹ: Ꮇꭺꮖꭲꭱꭼꭹꭺ Ꮇꭼꮪꮋ Ᏼꮻꭰꭹ - Ꮮꭺꭱꭺ Ꮩ5.3 Ꮋꭼꭺꭰ : ᏞꭼᏞᏌᎢᏦᎪ ᎬᏙᏫㄨ Ꭺꮩꭺꮮꮻɴ 3.1 Nꭼꮃ Ꮜꮲꭰꭺꭲꭼꭰ Ꮋꭺꮲꮲꭹ Ꮪꮋꮻꮲꮲꮖɴꮐꮪ 💕

                                                                                   


☠ 779 ☠ Cσνeƞ....


Sᴛʏʟᴇ ᴏɴ Mᴇ

Tᴀᴛᴛᴏᴏ﹕Tᴀᴛᴛᴏᴏ﹕ Uɴʜᴏʟʏ﹠JTM ﹣ Sᴘᴏᴏᴋᴢɪʟʟᴀ ʜᴜɴᴛ
Nᴇᴄᴋ ᴀɴᴅ Fᴀᴄᴇ Tᴀᴛᴛᴏᴏ ғᴏʀ Eᴠᴏx BOM
Tʜɪs ᴜɴɪsᴇx ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛ ɪs ᴇxᴄʟᴜsɪᴠᴇ ᴛᴏ
TR Eᴠᴇɴᴛs ᴘʀᴇsᴇɴᴛs Tʜᴇ ₉ᴛʜ Aɴɴᴜᴀʟ Sᴘᴏᴏᴋᴢɪʟʟᴀ Hᴜɴᴛ Oᴄᴛᴏʙᴇʀ ₂₂ ﹣ Nᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ₁ ₂₀₂₁ ﹫ ₁₂ᴘᴍ sʟᴛ
Tᴏᴘ﹕ NEW﹕ [[ Mᴀsᴏᴏᴍ ]] Mᴏɪʀᴀ Tᴏᴘ Cᴏᴍᴘᴀᴛɪʙʟᴇ ᴡɪᴛʜ ﹕ Eʙᴏᴅʏ Rᴇʙᴏʀɴ﹐ Kᴜᴘʀᴀ﹐ Lᴇɢᴀᴄʏ﹐ Lᴇɢᴀᴄʏ Pᴇʀᴋʏ﹐ Lᴀʀᴀ﹐ Lᴀʀᴀ Pᴇᴛɪᴛᴇ﹐ Fʀᴇʏᴀ
ᴀᴛ Eᴠᴇɴᴛ ɴᴀᴍᴇ FLF﹣ᴏ﹣Wᴇᴇɴ Oᴘᴇɴs﹕ ₁₅ᴛʜ Oᴄᴛᴏʙᴇʀ Eᴠᴇɴᴛ Eɴᴅs﹕ ₁sᴛ Nᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴀғᴛᴇʀ ᴛʜᴇ ᴇᴠᴇɴᴛ ɪɴ Mᴀɪɴsᴛᴏʀᴇ Sᴋɪʀᴛ﹕ NEW﹕ [[ Mᴀsᴏᴏᴍ ]] Mᴏɪʀᴀ Sᴋɪʀᴛ Cᴏᴍᴘᴀᴛɪʙʟᴇ ᴡɪᴛʜ ﹕ Eʙᴏᴅʏ Rᴇʙᴏʀɴ﹐ Kᴜᴘʀᴀ﹐ Lᴇɢᴀᴄʏ﹐ Lᴇɢᴀᴄʏ Pᴇʀᴋʏ﹐ Lᴀʀᴀ Lᴀʀᴀ Pᴇᴛɪᴛᴇ﹐ Fʀᴇʏᴀ ᴀᴛ Eᴠᴇɴᴛ ɴᴀᴍᴇ ﹕ Nᴇᴄʀᴏᴛɪᴢᴇ Eᴠᴇɴᴛ Oᴘᴇɴs﹕ ₂₀ᴛʜ Oᴄᴛᴏʙᴇʀ Eᴠᴇɴᴛ Eɴᴅs﹕ ₂₀ᴛʜ Nᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴀғᴛᴇʀ ᴛʜᴇ ᴇᴠᴇɴᴛ ɪɴ Mᴀɪɴsᴛᴏʀᴇ
Bᴇʟᴛ﹕ NEW﹕ ﹣ Sᴇᴄʀᴇᴛs ﹣ Mᴇɢᴀɴ Bᴇʟᴛ ﹣ Fᴀᴛᴘᴀᴄᴋ ﹣ Wɪᴛʜ Cᴏʟᴏʀ Mᴇᴛᴀʟ ᴀɴᴅ Gᴇᴍs HUD Fᴏʀ Lᴇɢᴀᴄʏ Mᴀɪᴛʀᴇʏᴀ Kᴜᴘʀᴀ Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ᴀᴛ MᴀɪɴSᴛᴏʀᴇ Nᴀɪʟs﹕ Aᴠᴀᴅᴀ~ Sᴛɪʟᴇᴛᴛᴏ Nᴀɪʟs Cᴀssᴀɴᴅʀᴀ ʀɪɢɢᴇᴅ ғᴏʀ Bᴇʟʟᴇᴢᴀ﹐ Kᴜᴘʀᴀ﹐ Lᴇɢᴀᴄʏ﹐ Mᴀɪᴛʀᴇʏᴀ﹐ Sɪɢɴᴀᴛᴜʀᴇ﹐ Sʟɪɴᴋ ﹠ Tᴏɴɪᴄ ᴍᴇsʜ ʙᴏᴅɪᴇs ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ ᴍᴇsʜ ᴀɴᴅ ᴛᴇxᴛᴜʀᴇs ᴘᴏʟɪsʜ ᴀʟʟ ɴᴀɪʟs ᴏʀ ᴘɪᴄᴋ ﹠ ᴄʜᴏsᴇ ᴡʜɪᴄʜ ᴛᴏ ᴄᴏʟᴏʀ Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ᴀᴛ Aᴠᴀᴅᴀ MᴀɪɴSᴛᴏʀᴇ Sᴋɪɴ﹕ NEW﹕ .HATION. ﹟₀₆₇ Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ Sᴋɪɴ ʜᴇᴀᴅ ᴀɴᴅ ʙᴏᴅʏ Bᴏᴍ Oɴʟʏ ғᴏʀ ɢᴇɴᴜs ᴀɴᴅ Eᴠᴏx Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ᴀᴛ Mᴀɪɴsᴛᴏʀᴇ
Hᴀɪʀ﹕ DOUX ﹣ Bʟᴜsʜ ʜᴀɪʀsᴛʏʟᴇ [PACK] Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ᴀᴛ EQUAL₁₀ Aғᴛᴇʀ ᴇᴠᴇɴᴛ ᴀᴛ Mᴀɪɴsᴛᴏʀᴇ
Hᴇᴀᴅ ﹕ LᴇLUTKA EVOX Aᴠᴀʟᴏɴ ₃.₁ Nᴇᴡ Uᴘᴅᴀᴛᴇᴅ Bᴏᴅʏ﹕ [LEGACY] Mᴇsʜʙᴏᴅʏ ﹙ғ﹚ Sᴘᴇᴄɪᴀʟ Eᴅɪᴛɪᴏɴ ﹙₁.₄﹚ Hᴀᴘᴘʏ Sʜᴏᴘᴘɪɴɢs 💕