sábado, 11 de septiembre de 2021

-`ღ´- 754 -`ღ´- мy ѕĸαтeвord...

 


StყꙆᥱ oᥒ Mᥱ

Oᥙtƒɩt : ♥ Kᥲωᥲɩɩ Uɾᑲᥲᥒ Oᥙtƒɩt Fᥲtρᥲᥴƙ 
50% OFF --> 99L ƒᥲtρᥲᥴƙ (Nᥱω RᥱꙆᥱᥲ⳽ᥱ)
** Eᥒᥱɾɠყ Eʋᥱᥒt** : 09/10 to 09/12

Sᥒᥱᥲƙᥱɾ⳽: ♥ Kᥲωᥲɩɩ Stɾᥱᥱt Sᥒᥱᥲƙᥱɾ⳽ 
ƒᥲtρᥲᥴƙ --> 50L (Nᥱω RᥱꙆᥱᥲ⳽ᥱ)
** Eᥒᥱɾɠყ Eʋᥱᥒt** : 09/10 to 09/12

Cᥙtᥱ Vᥱᥒᑯ⳽: ♥Cᥙtᥱ Bᥲᥒᑯ Aɩᑯ Lᥱɠ⳽ --> 50L
  (Nᥱω RᥱꙆᥱᥲ⳽ᥱ)
** Eᥒᥱɾɠყ Eʋᥱᥒt** : 09/10 to 09/12

♥ Cᥙtᥱ Sƙᥱᥲtᑲoᥲɾᑯ --> 50% OFF ƒᥲtρᥲᥴƙ 
ᥲᥒᑯ 50L Eᥲᥴᖾ ຕoᑯᥱꙆ (Nᥱω RᥱꙆᥱᥲ⳽ᥱ)
** Eᥒᥱɾɠყ Eʋᥱᥒt** : 09/10 to 09/12


♥ Cᥙtᥱ Bᥱᥒto Eᥲɾ⳽ :--> 60L Eᥲᥴᖾ ᥴoꙆoɾ
** WoW! Eʋᥱᥒt**: 09/10-  09/12 

♥ Tᥱᑯᑯყ Bᥲᥴƙρᥲᥴƙ --> Fᥲtρᥲᥴƙ 55L 
(Nᥱω RᥱꙆᥱᥲ⳽ᥱ)

Wᥲtᥱɾ: [Cɩᥒᥒᥲຕoᥒ Coᥴᥲɩᥒᥱ] Wᥲtᥱɾ BottꙆᥱ⳽ - 

Lᥲ⳽ᖾᥱ⳽: [Cɩᥒᥒᥲຕoᥒ Coᥴᥲɩᥒᥱ] Aɾɩ Lᥲ⳽ᖾ Booƙ - TɩᥒtᥲᑲꙆᥱ ᥲʋᥲɩꙆᥲᑲꙆᥱ ᥲt  MᥲɩᥒStoɾᥱMᥲɾƙᥱtPꙆᥲᥴᥱ

KOONZ - SყຕᑲꙆᥙ⳽ᖾ [LᥱLᥙtƙᥲ EʋoX] 
AʋᥲɩꙆᥲᑲꙆᥱ ᥲt MᥲɩᥒStoɾᥱ 

Hᥲρρყ Sᖾoρρɩᥒɠ⳽ ♡ 

♡ Do yoυ reαlιze yoυ cαɴ do αɴyтнιɴɢ yoυ wαɴт? 
Sĸαтeвoαrdιɴɢ cαɴ вe тнαт ɢαтewαy.

♡ ¿Te dαѕ cυeɴтα de qυe pυedeѕ нαcer lo qυe qυιerαѕ? 
El ѕĸαтe pυede ѕer eѕα pυerтα de eɴтrαdα.No hay comentarios.:

Publicar un comentario